HİZMETLERİMİZ

İtfaiye Hizmetleri İTFAİYE HİZMETLERİMİZ Yangınlara karşı müdahale etmek, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, İlk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği verilen görevleri yapmak, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili; Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, Nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak eğitmek, bilgilendirmek, önlemleri aldırtmak ve tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, kurulan birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, İmar planlarına göre patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespitinde oluşturulan komisyonlarda görev almak, İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre ruhsat servisine denetleme raporunu vermek,
Su ve Kanalizasyon Hizmetleri SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİMİZ Şehrimizin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemleri almak Şehrimizin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup, ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, Şehrimize gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, Şehrimizde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, Su kuyularının, su depolarının bakımlarını yapmak, İçme suyu temin edilen barajların ve buralardaki suyun temini için gerekli tesislerin, belediyemiz sorumluluğundaki kısımlarının yapım, bakım, onarım ve işletmesini yapmak, Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek, Şehrimizdeki kanal arızalarına müdahale etmek, Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek, Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarla temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrimizin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak, Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ve ön hazırlıkları yapmak, Evsel Atık Su Arıtma Tesisi ve bu tesise bağlı olarak çalışan Atık Su Arıtma Terfi Merkezlerinin sağlıklı bir biçimde çalıştırılması için mevcut tesis1C1’ın, belediyemiz sorumluluğundaki kısımlarının yapım, bakım, onarım, gerektiğinde kapasite artırımını ve işletmesini yapmak,
Temizlik Hizmetlerimiz TEMİZLİK HİZMETLERİMİZ Şehrimiz semt, cadde ve sokaklarının temizliğini yapmak, düzenini sağlamak, Çevre Koruma ve Kontrol Birimi; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri; Atık Yönetimi Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Belediyelere yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin talep ve şikâyetlerini Değerlendirmek, Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlikler düzenlemek, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda çalışmalar yürütmek, Geri dönüşüm hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Çevre kirliliklerine ilişkin şikâyetleri 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca değerlendirmek,
İmar ve Şehircilik Hizmetlerimiz İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİMİZ Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre tespitleri yapmak ve süreci yönetmek, Tescilli yapıların korunması, restorasyonu ve hizmete sunulması ile ilgili işlemleri yapmak, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ruhsatlı yapılaşmaya yönelik yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek, Yapılacak binalarda teknik sorumluluğu yüklenecek yapı denetim firmasının, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde; her türlü denetimlerini yapmak, Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Park Gibi Alanlara İsim Verilmesi veya değiştirilmesi işlemlerini yürütmek, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı durumda (İmar affından faydalanmamış) yapılmış veya yapılmakta olan kaçak inşaat imalatlarını değerlendirmek ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. Maddeleri gereğince gerekli yasal süreci yürütmek,
Plan ve Proje Hizmetlerimiz PLAN VE PROJE HİZMETLERİMİZ Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde imar planlama işlerini yürütmek, İmar planlarına esas uygulamaları onaylamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek ve tapuya tescil işlemlerini gerçekleştirmek, Koruma amaçlı imar planı işlerini yürütmek, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ruhsatlı yapılaşmaya yönelik imar durum belgelerini düzenlemek, yapı ruhsatı işlemlerine yönelik vasiyet onayı yapmak, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre tevhit, ifraz, yola terli dosyalarının kontrolünü yapmak, Belediye Encümenince onaylanan dosyaların Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğüne yazışmalarını yapmak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma işlemlerini yürütmek, Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, değerlerine ilişkin tespitler yapmak, bu taşınmazların satış, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek,
Zabıta Hizmetlerimiz ZABITA HİZMETLERİMİZ Şehrimizde esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak, Zabıta hizmetlerini yerinde ve kesintisiz olarak yürütmek,
Fen İşleri Hizmetlerimiz FEN İŞLERİ HİZMETLERİMİZ Kendi hizmet alanı içine giren işlerin, yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, Şehrimizin Meydan, bulvar, cadde ve ara yollarını yapmak veya yaptırmak. Planlanan her türlü inşaat iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan binaların yıkım işlemlerini yapmak veya yaptırmak, Görev ve sorumluluk alanına giren her türlü elektrik, metal ve ahşap işlerini yapmak, Bakım ve onarım hizmet1eıinin azami verim, asgari fire ile eksil‹siz ve zamanında gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
Veteriner Hizmetlerimiz VETERİNER HİZMETLERİMİZ 5199 Sayılı Hayvan1aı’ı Koruma Kanununda ,5393 Sayılı Belediye Kanununda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği mesleğinin İcrasına Dair Kanununda, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunda, 2872 sayılı Çevre Kanununda, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununda ve diğer kanun,yönetnıe1iklerde Veteriner İşlerini ilgilendiren görev sorumlulukları yerine getirmek, Veterinerlik hizmetleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile ortak projeler üretmek ve yürütmek, Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve vatandaşları bilgilendirmek, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yaşayan tüm hayvanları karne, küpe, mikroçip vb. yöntemlerle kayıt altına alarak bu hayvanlara veterinerlik hizmetleri sunmak, Başıboş sokak hayvanları için geçici bakım evi açmak, hayvanların beslenmelerini sağlamak, sağlıklarını korumak, üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak ve aşılamak, sahiplendirmek veya işaretleyerek alındığı ortama bırakmak, Yasaklı, yaşlı, yavru, yaralı, hasta ne sakat olan hayvanları barınakta barındırmak, Sahipli hayvanların ücreti karşılığında, sahipsiz hayvanların ise ücretsiz olarak ilk yardım, tedavi, ameliyat ve aşılarını yapmak,
Etüd Proje Hizmetlerimiz ETÜD PROJE HİZMETLERİMİZ Uşak Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak,
Spor Hizmetlerimiz SPOR HİZMETLERİMİZ Belediyemizce kurulan spor tesisleri ve sahaları işletmek, tesislerde gerekli olan her türlü mal ve malzemeyi temin etmek, tesislerin ve tesislerde bulunan mevcut demirbaş, malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanıma hazır halde bulundurmak, tesislerde yapılacak faaliyetlerin takvimini düzenlemek, spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak. İlimizdeki sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, gerekli desteği vermek, Vatandaşlarımıza yönelik sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenlemek, sporun kitlelere yayılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kurslar açmak, yaz ve kış spor okulları açmak, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama dair merkezler açmak, gerekli personel, araç ve gereçleri temin etmek, Engelli vatandaşlara sportif faaliyetler düzenleyerek topluma entegrasyonunu sağlamak, engelsiz yaşam projeleri hazırlamak, Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağ1amak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek,
Park ve Bahçe Hizmetlerimiz PARK VE BAHÇE HİZMETLERİMİZ Yeni yapılacak park ve bahçe alanlarını ve bu alanların mülkiyet durumlarını belirlemek, Parklar için proje hazırlamak ve hazırlatmak, Park ve bahçe yapmak veya yaptırmak, Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak, Ağaçlandırma alanlarını belirlemek, Ağaçlandırma konusunda kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile çalışmalar yapmak.
Sosyal Yardım Hizmetlerimiz SOSYAL YARDIM HİZMETLERİMİZ Belediyemiz sınırları içinde yaşayan fakir, düşkün, kimsesiz, yetim, öksüz vatandaşlarımızın gıda, giyinme, barınma, yakacak, eğitim ve kırtasiye, ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli çalışmaları ve organizasyonlarını yapmak, Şehrimizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çamaşır yıkama ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamak, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, “4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara, Yardım Hakkında Kanun” gereğince Asker ailelerindeki ihtiyaç sahibi olanları tespit ederek bu ailelere asker aylığı ödenmesini sağlamak, Engelli nakil aracı vasıtasıyla, Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın hastane, sağlık ocağı vb. resmi kurumlara nakillerini sağlamak, Evde temizlik hizmetleri faaliyetlerini yürütmek, İkinci el eşya bağışı projesi kapsamında eşya bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın evlerinden bağışlamak istedikleri eşyaları alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
İşletme Hizmetlerimiz İŞLETME HİZMETLERİMİZ Belediyeye bağlı şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü faaliyetlerini halka hizmet noktasında uygun kullanmak ve gerçek ihtiyaçlara yönelik etkin, verimli, ekonomik, hızlı, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için tespit ve öneriler yapmak, Kente verilen suyun her ay düzenli olarak el terminalleri ile tahakkukunu yaparak ihbarnamelerini dağıtmak, Her yılın Mayıs ve Kasım aylarında düzenli olarak kuyu suyu kullanan mükelleflerin atık su bertaraf ücretlerinin tahakkuklarını yapmak, Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
Kültürel ve Sosyal Hizmetlerimiz KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLERİMİZ Kültür, sanat, eğitim, müzik ve sosyal amaçlı çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, belirli gün ve hafta kutlamaları, fuar ve festival organizasyonları, hobi amaçlı etkinlikler düzenlemek, Her türlü Kültürel ve Sosyal faaliyetlerin sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, Evlendirmeye dair müracaatları kabul ederek, evlendirme ile ilgili hizmetleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Belediyemize bağlı müzelerimizde bulunan materyallerin kayıtlarının yapılarak sergilenmesini, korunmasını müzelerimizi ziyarete gelen misafirlerimizin tarihimiz ve geçmişimiz hakkında bilgi edinmesini sağlamak,
Ulaşım Hizmetlerimiz ULAŞIM HİZMETLERİMİZ Şehrin trafik düzenlemeleri ile ilgili talepleri yerinde incelenmesi için etüd yapmak, vatandaşların ve kuruluşların trafik, yol, otopark vb. sorunlarını içeren taleplerini inceleyerek çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurup sorunun çözümlenmesini sağlamak, Toplu ulaşım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, bu konuda vatandaşlardan gelebilecek talepleri değerlendirmek, T plaka ticari taksiler, H/M plaka Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri, S plaka servis araçlarının, toplu ulaşım halk otobüsleri, şehir içi nakliye araçlarının durak yerlerini tespit etmek, denetim ve ikazlarını yapmak, vatandaşlardan gelebilecek talepleri incelemek ve ikazlarda bulunmak, Araç ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla yol çizgisi, yaya geçitlerinin tespiti, bordürlerin boyanması işlerini yapmak ve yaptırmak, Belediye sorumluğunda ve denetiminde olan şehir içi yaya ve araç yollarında trafik tanzim, uyarı ve ikaz levhalarının yerlerinin tespit edilmesi, sinyalizasyonların montajı, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, Şehir içi toplu taşıma araçlarının sürücülerine eğitici bilgi şöleni ve seminerler vererek bilinçlendirilmesini sağlamak, Belediye sınırları içerisinde trafik kazalarını önleyici tedbirleri saptamak ve gereği için ilgili mercilere teklifler götürmek, Şehir içerisindeki yollarda EDS hız koridoru gibi trafiği düzenleyici iş ve işlemleri yapmak, Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlar hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak, Şehirlerarası yolcu otobüslerinin terminale giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, günün her saatinde terminal alanının temiz tutulmasını sağlamak, terminaldeki acentelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak terminalin genel işleyişi için gerekli tedbirleri almak, acenteler arasında haksız rekabete yol açabilecek uygulama ve davranışlara mani olmak,
Mezarlık Hizmetlerimiz MEZARLIK HİZMETLERİMİZ Sorumluluğu altındaki bütün mezarlıkların ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bakım ve onarımını yapmak ve korumak, Cenazelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre tekfin, teçhiz ve defnedilmesini sağlamak, Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak, Cenaze nakil otoları ve levazımların temin edilmesini sağlamak, mezarlarda kullanılmak üzere beton lahit yapmak veya yaptırmak. Mahallinde hizmet verebilmek için, gasil hane ve morg tesislerini yapmak, yaptırmak ve hizmete hazır bulundurmak, Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak, Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapmak,